Badande utegris. Foto: Urban Wigert

Jordbruksverket rekommenderar djurhållare och foderföretagare att om möjligt undvika att ta in grovfoder och halm från områden där den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest förekommer. Rekommendationerna avser införsel/import inom EU. När det gäller handel med länder utanför EU finns det redan stränga regler. Att få in afrikansk svinpest till Sverige skulle få stora konsekvenser.

Den långvariga torkan under sommaren har lett till att efterfrågan på importerat grovfoder är större än normalt. I en del länder i östra Europa finns den mycket allvarliga grissjukdomen afrikansk svinpest, främst bland vildsvin. Viruset överlever länge i kött och döda djurkroppar från infekterade djur. Sjukdomen smittar inte människor men är ett allvarligt hot mot grisar och vildsvin. Är fodret av god hygienisk kvalitet är risken för smitta låg, men skulle det råkat ha kommit med ett dött djur i en foderbal blir situationen en annan.

– Vi vill mana till försiktighet vid införsel av grovfoder och halm. Om man upptäcker rester av döda djur som inte kan uteslutas vara vildsvin i foder från länder med afrikansk svinpest ska man kontakta Jordbruksverket, säger Maria Lundh på Jordbruksverket.

Det är inte förbjudet att ta in grovfoder och halm från EU, och du som redan tagit emot sådant från länder där afrikansk svinpest förekommer kan fortsätta att använda det, men var då extra uppmärksam på eventuella rester av döda djur.

Sannolikheten att smittan överförs via väl torkat hö och halm, samt ensilage och inplastat stråfoder anses vara låg, förutsatt att den hygieniska kvaliteten är god.

Men finns det rester av döda djur, till exempel vildsvin, i en foderbal så uppfylls inte de kvalitetskraven. Sådant foder ska inte ges åt något djur. Om fodret är producerat i ett område där afrikansk svinpest förekommer kan man dessutom behöva vidta särskilda försiktighetsåtgärder när man kasserar fodret för att undvika att sprida smittan till vildsvin.

Jordbruksverkets rekommendationer vid införsel/import

  • Undvik om möjligt att föra in grovfoder eller halm från områden inom EU där afrikansk svinpest förekommer.
  • Om du ändå planerar att ta in grovfoder eller halm från sådana områden bör du kontakta myndigheterna i producentlandet redan på planeringsstadiet för att kontrollera smittsituationen där fodret är producerat. Tänk på att fodret kan ha handlats i flera led. Fodret bör ha lagrats i minst två månader innan det förs in i landet.
  • Om du redan har fört in grovfoder eller halm från sådana områden kan du använda detta, men var observant på eventuella rester av döda djur.Rekommendationerna avser införsel/import inom EU. När det gäller handel med länder utanför EU finns det redan stränga regler.

Kontakta Jordbruksverket vid fynd av döda djur i fodret

Vi uppmanar djurhållare och foderimportörer att kontakta Jordbruksverket (enheten för CITES, foder och djurprodukter) via kundtjänst 0771-223 223 om man upptäcker rester av djurkroppar som inte kan uteslutas komma från vildsvin i ett foder som kommer från länder med afrikansk svinpest.

Jordbruksverket gör då en sammantagen bedömning av smittrisken baserat på fodrets ursprung, vilket djurslag djurresterna kommer ifrån och omgivningsfaktorer som påverkar risken för smittspridning i det aktuella fallet.

Om vi bedömer att materialet utgör en möjlig smittrisk för afrikansk svinpest beslutar vi, med stöd av epizootilagen, om destruktion på ett smittskyddsmässigt lämpligt sätt. Det går då att ansöka om ersättning enligt epizootilagen för destruktionskostnaderna.

Områden där afrikansk svinpest förekommer

Exempel på länder där afrikansk svinpest förekommer är Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien och Bulgarien. Här kan du se vilka områden i dessa länder som är drabbade. På kartan väljer du om du vill se förekomsten bland tamgrisar eller vildsvin.

Sjukdomen förekommer också i länder utanför EU, exempelvis i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Från dessa länder är det dock inte tillåtet att importera hö och halm.