Publikumsbygget på Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem, skal utvides for økt aktivitet og god formidling, og får tildelt i overkant av 1,1 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til formålet. (Foto: Ian Brodie)

Fikse- og skapekultur, utdanning og forebygging av frafall, kunstproduksjon og formidling er stikkord for tiltakene som får støtte i Sparebankstiftelsen DNBs siste tildelingsrunde.

Følgende prosjekter tildeles midler fra Sparebankstiftelsen DNB:

Utdanning for fremtidige artister, låtskrivere og musikkprodusenter

LIMPI – Lillehammer Institute of Music Production and Industries får 6 millioner kroner til utstyr til den nyopprettede utdanningsinstitusjonen, som skal lære opp neste generasjons forbilder innenfor rollene artist, låtskriver og musikkprodusenter. Utstyret vil også bli brukt til tilbudet LIMPI Junior som planlegges gjennomført hver sommer.

Skaperkultur i skolen

Naturfagsenteret, i samarbeid med Vitensentrene, får 15 millioner kroner for å tilrettelegge for skapende og utforskende aktiviteter for barn og unge. Med prosjektet skal skaperkulturen skal tas ut i skolen, og bidra til å bygge teknologisk forståelse og kompetanse. Prosjektet innebærer utvikling av et nettsted med aktiviteter for barn og unge, opplæring av veiledere, etablering av skaperverksteder og gjennomføring av skaperfestivaler. Målet er å inspirere barn og unge til skapende og utforskende aktiviteter med teknologi, og gi støtte til veiledere som kan formidle og legge til rette for dette.

Fiksefester for reparering av elektronikk

Restarters Norway får 3,5 millioner kroner til sitt arbeid med å bygge opp en nasjonal reparasjonsbevegelse de neste tre årene. De skal etablere fiksegrupper i hele landet som skal arrangere lokale fiksefester hvor folk kommer sammen for å reparere ødelagt småelektronikk, i stedet for at de kastes.

Ny satsning for kunstproduksjon i Kunstnerforbundets egne lokaler

Kunstnerforbundet får i overkant av 1 million kroner til prosjektet Atelier Kunstnerforbundet. Gjennom det treårige pilotprosjektet vil nyetablerte kunstnere tilbys produksjonslokaler og et skreddersydd utviklingsprogram i Kunstnerforbundets egne lokaler i Oslo sentrum.

Utvidelse av publikumsbygget på Bjerkebæk

Stiftelsen Lillehammer Museum får i overkant av 1,1 millioner kroner til utvidelse av publikumsbygget på Bjerkebæk for å kunne legge til rette for økt aktivitet og god formidling. Bjerkebæk var Sigrid Undsets hjem fra 1918 og frem til hennes død i 1949, med unntak av krigsårene.

Sparebankstiftelsen DNB bidro med 1 million kroner til publikumsbygget i 2004.

Skole- og arbeidstreningsarenaer

Abildsø gård får 2,2 millioner kroner til etablering av SkoleGårdSentralen. De har jobbet i flere år med forebygging av frafall gjennom initiativet Skolegård i samarbeid med Osloskolen. Gjennom SkoleGårdSentralen skal de bidra til at det utvikles liknende skole- og arbeidstreningsarenaer også andre steder i landet.

Abildsø Gård har tidligere fått til sammen 6,5 millioner kroner over flere år til arbeidet med forebygging av frafall og videreutvikling av gården.

Forebygge skolefrafall

Skoleskipet Christian Radich skal starte et program for ungdom som står i fare for å falle fra, eller har falt ut av, videregående skole, og får 1,5 millioner kroner til formålet. Programmet, som kalles Windjammer, innebærer et seilas hvor fellesskapet er viktig, og hvor alle er avhengige av hverandre for å lykkes.

Restaurering av Skibladner

AS Oplandske Dampskibsselskap får 1,7 millioner kroner til restaurering av dekket på Skibladner. I restaureringsarbeidet har de fokus på formidling og bevaring av håndverkstradisjoner.

Sparebankstiftelsen DNB har tidligere bidratt med til sammen 1 million kroner til restaurering av Skibladner.

Colin Archer-skøyte til Tollerodden

Stiftelsen Tollerodden får 1,1 millioner kroner til redningsskøyta RS 14 Stavanger. Tollerodden er båtbygger Colin Archer’s barndomshjem. Nå skal en av Archers mer enn 100-årgamle skøyter hentes til Tollerodden og ivaretas slik at den kan bidra til kunnskap om gamle håndverksteknikker, viktigheten av sjøsikkerhet og utviklingen av et bynært maritimt miljø.

Sparebankstiftelsen DNB har tidligere tildelt til sammen 8,3 millioner kroner til restaurering og opprusting av Tollerodden.

Skulpturverksted for barn og unge på Kunstnernes Hus

Kunstnernes Hus får 400 000 kroner til formidling for barn og unge. Prosjektet gjøres i samarbeid med Deichmanske hovedbibliotek og Biblo Tøyen.

Kunstnernes Hus har tidligere fått tildelinger på til sammen 1,9 millioner kroner til formidling og kino.

Uteområdet til Punkt Ø

Punkt Ø får de 300 000 kroner til opparbeidelse av uteområdet. Punkt Ø har tidligere blitt tildelt 4,5 millioner kroner til innkjøp av samtidskunst i perioden 2015-2017, og i 2015 fikk de 2 millioner kroner som bidrag til å sette i stand vognskjulet på eiendommen til et barn og unges kunstsenter.