Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år.

– Den fortsatt stabila utvecklingen av asylsökande och minskade balanser ger oss möjlighet att utveckla en mer effektiv verksamhet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Antalet asylsökande till Sverige antas enligt prognosen ligga kvar på cirka 23 000 för 2018 och 29 000 för 2019. Prognosens planeringsantagande utgår ifrån att gränskontroller och andra gränshinder i Europa kommer att finnas kvar under året, samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.

Den stabila prognosen över antalet nya asylsökande innebär att kan fortsätta på den utstakade vägen mot en effektiv organisation.

– Vi ser att det mesta pekar åt rätt håll när det gäller balanser, handläggnings­tider och mottagning. Det ger oss förutsättningar att fortsätta utvecklingen mot en bättre organisation med ändamålsenlig styrning som ger medarbetarna goda förutsättningar att ge sökande sina ärenden prövande snabbt och rättssäkert, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Planeringsantagandet för 2019 och framåt utgår ifrån att riksdagens beslut om den tillfälliga lagen upphör i mitten av nästa år. Därför bedömer Migrations­verket att något fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018.

Det är dock inte klart vilken lagstiftning som kommer att gälla från mitten av 2019 eller hur den politiska utvecklingen ser ut efter riksdagsvalet. Utvecklingen påverkas även av vad som händer med migrationspolitiken inom EU. En annan osäkerhetsfaktor som kan påverka asylprövningen framöver är den nya gymnasielagen, vars tillämpning ifrågasatts i domstol.

Av de asylärenden som inkom till Migrationsverket under 2015 och 2016 har myndigheten fattat beslut i 97 procent av dem. De äldre ärenden som fort­farande inte avgjorts gör att den genomsnittliga handläggningstiden ökar.

Enligt prognosen bedöms fler ärenden inkomna före 2017 att behöva avgöras under andra halvåret 2018. I dagsläget rör det sig om cirka 5 800 öppna ärenden.

För mer information om handläggningstider.

Generellt antas myndighetens ärendebalanser i många kategorier minska ordentligt. Enligt prognosen kommer antalet öppna ärenden i asyl-, anknytnings- och arbetsmarknadsärenden i slutet av året att ha minskat till de lägsta nivåerna på fem år.

Samtidigt som avarbetningen av gamla ärenden pågår ska Migrationsverket ge rättssäkra och snabba beslut åt nya asylsökande.

Det innebär att Migrationsverket nu är på väg från historiskt långa tider till historiskt korta handläggningstider. Nyligen sjösattes pilotprojektet Asyl 360, med målsättningen att ge hälften av de asylsökande beslut inom en månad.
– Nu blickar vi framåt och bygger en organisation för att korta handläggnings­tiderna ännu mer, säger Mikael Ribbenvik.

Som Migrationsverket konstaterade i prognosen i maj har myndighetens ned­dragningar lett till att fler medarbetare inom asylprövningen lämnat myndigheten tidigare än beräknat. Denna utveckling, tillsammans med ett ökat antal åter­förvisade ärenden och de nya bestämmelserna i gymnasielagen, gör att Migrationsverket bedömer att kunna avgöra cirka 50 000 asylärenden under 2018. Det kan jämföras med 54 000 ärenden enligt tidigare bedömning.

Generellt minskar Migrationsverkets anslagsbehov över tid. På tre år beräknas myndighetens utgifter halveras – från 54 miljarder år 2017 till ca 25 miljarder år 2019.

Prognosen i sin helhet hittar du här.PDF

Tidigare prognoser från Migrationsverket.

Läs om hur Migrationsverket tar fram en prognos.

Prognos 2018 i siffror

Tillståndsärenden

Asyl 2018

 • 23 000 personer väntas söka asyl, varav cirka 1500 ensamkommande barn.
 • 50 000 ärenden beräknas avgöras, varav runt 11 000 förlängningsärenden.
 • Prognosen pekar på cirka 16 000 öppna förstagångsärenden vid årets slut.

Arbetstillstånd 2018

 • 64 000 ärenden väntas inkomma, varav 43 000 förstagångsärenden.
 • 70 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav 43 000 förstagångsärenden.
 • Prognosen pekar på cirka 16 000 öppna förstagångs- och förlängningsärenden vid årets slut.

Studier 2018

 • 26 000 ärenden väntas inkomma, varav 17 000 förstagångsärenden.
 • 24 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav 15 000 förstagångsärenden.

Anknytning, (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018

 • 56 000 personer väntas söka på anknytning, varav 44 000 förstagångsärenden.
 • 87 000 anknytningsärenden beräknas bli avgjorda, varav 12 000 förlängningsansökningar.
 • Prognosen pekar på cirka 22 000 öppna förstagångs- och förlängningsärenden vid årets slut.

Kommunmottagning (bosättning) 2018

 • Omkring 46 000 nyanlända med uppehållstillstånd beräknas bosätta sig i kommunerna i år.
 • Av dessa antas 24 000 komma från asylmottagningen.
  17 500 beräknas vara anhöriga som sökt på anknytning till asylsökande.
 • 5 000 beräknas tas emot som kvotflyktingar.

Återvändandeärenden (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018

 • Drygt 24 000 återvändandeärenden beräknas bli avgjorda.
  varav cirka 9 000 bedöms lämna landet självmant (efter avslag på asylansökan).
 • Varav cirka 3 000 bedöms lämnas över till polisen för att verkställas med tvång (efter avslag på asylansökan).
 • Varav närmare10 000 bedöms vara överlämnade till polis och avvikna (efter avslag på asylansökan).

Verkställighetshinder

 • 20 000 verkställighetshinder väntas inkomma.
 • 17 000 bedöms bli avgjorda under året.

Det är en ökning, jämfört med majprognosen. Ökningen baseras på bedömningen att ändringarna av bestämmelser i gymnasielagen kan innebära ett ökat antal inkomna ärenden om verkställighetshinder.

Inskrivna i mottagningssystemet 2018

 • Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms fortsatt att minska i år från ca 76 000 vid årets början till omkring 53 000 vid året slut, varav drygt 22 000 i Migrations­verkets boenden.
 • Antalet inskrivna ensamkommande barn under 18 år bedöms fortsätta minska i ungefär samma takt som i föregående prog­nos, till omkring 1 400 vid årets slut