Foto: Trøndelag fylkeskommune

Det er oppdaget skader på helleristningen «Bølareinen» fra Steinalderen. «Bølareinen» ligger ved Snåsavatnet nord i Steinkjer kommune. Ødeleggelsene blir politianmeldt.

Trøndelag har en rik bergkunsttradisjon og den 6000 år gamle «Bølareinen» er blant de mest kjente helleristningene. Den regnes i tillegg som en av de viktigste i landet, og er også godt kjent internasjonalt. Feltet blir hyppig besøkt av både lokale og tilreisende.

Fylkeskommunen var på befaring til feltet mandag 11.juni. Da ble det oppdaget hærverk på «Bølareinen». Det er risset inn noen tegn om lag 15 centimeter til høyre for hodet til reinen. Dette har trolig gitt helleristningen permanente skader (se bildet).

I i tråd med gjeldende rutiner er fylkeskommunen nødt til å anmelde hærverket til politiet.

Loven slår fast at ingen må sette i gang tiltak «som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje».

Det at bergkunsten er så gammel og uvurderlig gjør dette ekstra leit, sier leder for seksjon kulturminner i Trøndelag fylkeskommune, Silje S. Holiløkk: – De eldste kulturminnene tilhører en tid hvor vi ikke har skriftlige kilder. Kulturminnene er de viktigste kildene til å forstå vår forhistorie og dermed blant de viktigste kulturskattene vi har. De er svært sårbare og kan ikke fornyes. Blir de ødelagt er de tapt for alltid.

Fylkeskommunen vil i tiden som kommer vurdere ulike strakstiltak for å sikre Bølafeltet på kort sikt, samtidig som det jobbes med mer langsiktige planer for tilrettelegging, sikring og skilting av feltet. Det er mulig å dekke til eller på annen måte sikre helleristningene, men vi ønsker at de skal fortsette å ligge åpent slik at folk kan få oppleve dem.