FIAS på Røros. Foto: Tore Østby

Alvdal som vertskommune har sammen med de 9 andre eierkommunene bak Fjellregionen interkommunale avfallsselskap (FIAS) fått kr 250 000,- i tilskudd fra Miljødirektoratet. Tilskuddet er til «Forprosjektet – biogass i Fjellregionen».

FIAS skal gjøre et forstudie i forhold til potensialet for biogassproduksjon og omsetning i sin region. I søknaden til Miljødirektoratet står det at i dag har FIAS en egen kommunedelplan for avfall og miljø, som nå skal opp til revidering. I tillegg har alle de ti medlemskommunene vedtatt sine energi- og klimaplaner, og ut fra målsetninger her har tanken om biogass kommet opp.

Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen «Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene» i 2018. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner.

Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og prioritering kriteriene. Ved prioritering av søknadene har det bl.a. blitt vektlagt: Potensial for utslippsreduksjon, grad av innovasjon i omstilling til lavutslippssamfunnet og realistisk budsjett for kostnader, og plan for gjennomføring og fremdrift. Det kom seks søknader om støtte til forprosjekter knyttet til biogassi 2018. Samlet søkesum var 1,7 millioner kroner. Miljødirektoratet har prioritert fem av søknadene.

De ti kommunene bak Fjellregionen interkommunale avfallsselskap skal undersøke potensial for produksjon og omsetning av biogass i regionen. Søknaden skisserer mulighet for substrat, for bruk av biorest og for bruk av gassen. Det er positivt at prosjektet skal se på alle leddene ved biogassproduksjon. Miljødirektoratet vurderer at søknaden er tilstrekkelig forankret, og arbeidet sammenfaller fint i tid med revidering av avfallsselskapets avfallsplan. Av hensyn til likebehandling med andre utredninger av mulighet for biogassproduksjon gir Miljødirektoratet tilsagn om kr 250000, som er makstildeling til forprosjekt.

– Et tilskudd på 250.000,- for å utrede et mulig biogassanlegg i Fjellregionen er et klart bevis på at samarbeid lønner seg. Alvdal er vertskommune for søknaden til Miljødirektoratet, sammen med FIAS og de 9 andre eierkommunene som står bak FIAS. I tillegg har Innovasjon Norge og Hedmark Kunnskapspark bidratt til at en god ide blir til en konkret søknad. Og med denne tildelingen, mulighet for et spennende prosjekt i Fjellregionen. Bakgrunnen for søknaden er et ønske om å satse på klimavennlig energi, basert på de råvarer som finnes i regionen. I tillegg til mye husdyrgjødsel, finnes det avfall fra næringsmiddelindustrien og slam fra renseanlegg. I tillegg planlegger FIAS å innføre kildesortering av matavfall, noe som også kan være et nyttig bidrag i biogass-produksjon. Biogass kan brukes til oppvarming, men brukes mest effektivt som drivstoff, og for FIAS kan det derfor være aktuelt å ta i bruk biler som går på biogass. I Norge går omtrent 350 busser på biogass i dag, noe som gir en klimagevinst på 30.000 tonn CO2. Når biogassen er tatt ut, sitter man igjen med biogjødsel som restprodukt. Denne kan godkjennes i økologisk landbruk, og har egenskaper som ligner på annen husdyrgjødsel. Den tilfører viktige næringsstoffer til jorda, og minsker behovet for kunstgjødsel. Hvis prosjektet viser seg å være gjennomførbart, vil det også kunne bidra til å nå nasjonale klimamål, bla. målet om at 30% av all husdyrgjødsel skal via et biogassanlegg innen 2030. Tildeling kom som en god nyhet på starten av ferietiden, og initiativtaker Ole Sylte Heggset fra Alvdal kommune vil sammen med Ragnhild Utstumo og andre fra FIAS gå i gang med å konkretisere prosjektet rett etter ferien, sier Hanne Maageng Olsen som er kommunikasjonssjef hos FIAS.